Artykuł

18 lipiec 2017

CfP: "Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach, Warszawa, 29-31 stycznia 2018

Kategoria: Konferencje, XXw, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia kulturowa

W dniach 29-31 stycznia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa pt. Zmiana ram. Instytucje po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach”. Jej organizatorem jest Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Pomysłodawcy konferencji zapraszając do wzięcia w niej udziału, piszą:

"Obserwacja przemian, które dokonują się w sferze instytucji i towarzyszą transformacji systemowej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na Bałkanach, pozwala precyzyjniej ukazać logikę, mechanizmy oraz kierunki zmian kulturowych zachodzących w tych regionach, a także postawić pytania o ich źródła, wzory i przebieg. Stwarza też możliwość rozpoznania i analizy konfiguracji czynników określających dynamikę i specyfikę procesów instytucjonalizacji.

Nierównomiernie przebiegająca w obserwowanym przez nas obszarze dyskusja nad instytucjonalnym wymiarem przeobrażeń ustrojowych skłania do przyjrzenia się procesom instytucjonalizacji przez pryzmat manifestujących się w nich strategii identyfikacyjnych, wykorzystywanych przez społeczności lokalne, zarówno narodowe, jak i regionalne czy środowiskowe. Zauważyć przy tym należy, że zachodzącym obecnie procesom instytucjonalizacji (rozumianym szeroko – nie tylko jako przeobrażenie organizacyjnych ram, lecz także jako zmiana dotychczasowych wzorców i praktyk społecznych) często towarzyszy poszerzenie pola działania poprzez usieciowienie, pozyskanie nowych kręgów odbiorców czy poszukiwanie nowych form komunikacji i partycypacji.

Celem organizowanej konferencji jest zatem przede wszystkim spojrzenie na różnorodne sposoby adaptowania oraz realizacji organizacyjnych wzorców aktywności społecznej. Odbijają się w nich bowiem podobieństwa i odmienności w przebiegu transformacji ustrojowej, jej społecznej percepcji oraz różnorodność interpretacji charakterystycznych dla niej procesów w zależności od modyfikowanych kulturowo, historycznie i politycznie doświadczeń poszczególnych krajów i regionów."

 

Jako punkt wyjścia do dalszych rozważań organizatorzy proponują następujące bloki tematyczne:

 

  • instytucje a projektowanie nowego ładu społecznego; stare a nowe formy organizowania praktyk społecznych; przebieg zmian instytucji formalnych i nieformalnych; instytucje w przestrzeni publicznej i prywatnej;
  • podmiotowość instytucji; nowy język instytucji; nowe instytucje: instrumenty władzy czy instytucje obywatelskie;
  • pamięć instytucji; instytucje jako nośniki pamięci, instytucje w pamięci wspólnoty; instytucje w procesie redefinicji tożsamości i pamięci grupowych; mitologizacja /w/ instytucji, aksjologiczne układy odniesienia procesów instytucjonalizacji;
  • zmiana infrastruktury instytucjonalnej; kryzys/rozpad/reorganizacja technicznych i administracyjnych oraz ideologicznych podstaw instytucji; poszerzanie pola oddziaływania społecznego dzięki nowym technologiom/mediom; instytucjonalne wdrażanie innowacji;
  • różnice kulturowe w zwierciadle instytucji; centra i peryferie oraz globalność versus lokalność w procesach instytucjonalizacji;
  • psychologiczno-socjologiczne aspekty procesów instytucjonalizacji; modernizacja a instytucjonalizacja; krytyka instytucji – instytucje krytyczne; teoria neoinstytucjonalna a badania instytucji w procesie transformacji.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 31 października 2017 roku poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń na konferencję. Opłata konferencyjna: 350 PLN / 85 EUR. Doktoranci: 200 PLN/50 EUR.

 

Komitet organizacyjny: 

dr hab. Magdalena Bogusławska, dr Anna Kobylińska, dr Sylwia Siedlecka

Sekretarze konferencji: mgr Marta Cmiel-Bażant, mgr Angelika Kosieradzka

 

Adres kontaktowy: zmianaram@uw.edu.pl

Języki konferencji: polski, angielski

Czas wystąpienia: referat 20 min / komunikat 10 min / poster

 

Organizatorzy przewidują publikację materiałów pokonferencyjnych w postaci recenzowanej książki lub tematycznego numeru pisma.Termin nadsyłania tekstów do druku – do 31 marca 2018.

 

Źródło: https://instytucje.wordpress.com

 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016